Kako osnovati klub

Na ovom mjestu pronaći ćete upute o tome kako osnovati pikado klub u skladu sa Člankom 14. Zakona o športu, te prema Članku 11. Zakona o udrugama. Na početku pročitajte nekoliko važnih detalja o tome kako se registriraju udruge, kao neprofitne pravne osobe, u Republici Hrvatskoj, prema Zakonu o udrugama i Pravilniku o obrascima i načinu vođenja Registra udruga i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Udruge se u smislu navedenoga Zakona osnivaju kao svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajući se pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje takvog oblika udruživanja.

Osnovati udrugu mogu najmanje tri osnivača, i to poslovno sposobne fizičke i pravne osobe.

Da bi udruga mogla steći svojstvo pravne osobe potrebno je izvršiti upis iste u Registar udruga Republike Hrvatske koji se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj.

Upis se vrši podnošenjem zahtjeva za upis pri nadležnom tijelu državne uprave, prema sjedištu udruge, s obzirom da registar udruga vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave,  za PGŽ to je u gradu Rijeci na obali, ulica Riva 10.

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi se na propisanom obrascu u dva primjerka,
Obrazac broj 1 – Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske, a uz isti prilažu se:

- zapisnik sa sjednice osnivačke skupštine,
- odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruga RH,
- statut (u dva primjerka),
- popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje (na propisanom obrascu, Obrazac broj 2 – Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge),
- preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,
- preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i preslika osobne iskaznice za njenog predstavnika u udruzi,
- suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određenje djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge.

Zahtjev za upis u registar udruga mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge, te isti u ime osnivača podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

O upisu udruge donosi se rješenje u roku od trideset dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis, osim u slučaju nepotpunog zahtjeva ili neusklađenog statuta sa zakonom, kada nadležno tijelo podnositelju zahtjeva zaključkom određuje rok od petnaest do trideset dana za dostavu dopune zahtjeva odnosno usklađenog statuta.

Uz rješenje o upisu, udruzi se dostavlja i ovjereni statut, kao temeljni opći akt kojeg donosi skupština, a u skladu s kojim moraju biti i ostali opći akti te djelovanje udruge.

Udrugom upravljaju članovi neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima udruge, na način propisan statutom, s tim da unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.

Udrugu može zastupati jedna ili više fizičkih osoba koje su na tu dužnost imenovane od strane ovlaštenog tijela sukladno statutu udruge.

Također, osoba ovlaštena za zastupanje dužna je nadležnom uredu državne uprave podnijeti zahtjev za upis promjena u registar udruga koje se odnose na: statut, naziv, adresu sjedišta (ulica i kućni broj), izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak udruge, a u pravnom prometu udruga ne smije postupati niti rabiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u registar udruga.

 

Postupak za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta

Za prijavu poslovnog subjekta potrebno je:

1. Sa web stranice Državnog zavoda za statistiku isprintati obrazac RPS-1 i popuniti ga te ovjeriti potpisom ovlaštene osobe kluba i pečatom. Obrazac se može skinuti na sljedećem linku ili kupiti u Narodnim novinama.

VAŽNA NAPOMENA: Potrebno je popuniti samo točke 1, 2, 3 i 6 u obrascu.

2. Putem opće uplatnice (ili internet bankarstvom) uplatiti iznos od 55,00 kn kao naknadu za upis u Registar poslovnih subjekata.

   Upute za popunjavanje uplatnice:
   Broj računa: 1001005 - 1863000160
   Model: 64
   Poziv na broj odobrenja: 7129-6099-3
   Opis plaćanja: Upis u registar poslovnih subjekata

3. Nakon uplate, potrebno je dostaviti Državnom zavodu za statistiku sljedeće dokumente:

- popunjeni obrazac RPS-1
- kopiju Rješenja o upisu u Registar udruga RH
- kopiju obavijesti o OIB-u (ako se ne posjeduje originalna obavijest s OIB-om, on se može samo napisati na komadu papira, a ukoliko ga netko ne zna može se pronaći na stranici www.appluprava.hr/RegistarUdruga/ tako da se u pretraživač upiše ime kluba)
- navesti adresu na koju će djelatnici Državnog zavoda za statistiku klubu poslati Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (zbog toga što adresa na kojoj je prijavljen klub ne mora biti identična onoj na koju se šalje Obavijest)

PRIJAVE SE DOSTAVLJAJU PREPORUČENOM PPOŠILJKOM NA ADRESU:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
Branimirova 19
10000 Zagreb

INFORMACIJE NA TELEFONE: 01/4893-501, 01/4893-473, 01/4893-543, 01/4893-596

OSOBA ZA KONTAKT: Vlasta Lide-Kranjec (e-mail: LideV@dzs.hr)
 

Učlanjenje u pikado savez PGŽ i HPS, te upis u registar članova oba saveza:

Nakon osnivanja udruge, odnosno primitka svih dokumenata, uobičajeno je da registrirani klubovi postanu članovi svog domicilnog  pikado saveza kao i Hrvatskog pikado saveza.

Da bi se upisao u Registar članova PSPGŽ-a i HPS-a, pikado klub treba uz molbu za učlanjenjem, dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

- Rješenje o upisu u Registar udruga RH (izdanu od nadležnog tijela državne uprave)
- Obavijest o razvrstavanju (izdanu od Državnog zavoda za statistiku)
- Ovjereni Statut kluba (ovjeren od strane nadležnog tijela državne uprave)
- Zahtjev za primanjem u članstvo HPS-a i PSPGŽ-a ( koji se za preuzimanje nalazi se na dnu ove stranice)

Navedeni dokumenti mogu se dostaviti u digitalnom obliku (skenirano), na CD-u ili papirnato, osobno ili poštom na adresu:

Za HPS:
Hrvatski pikado savez
Koledinečka 3
10040 Zagreb

- faksom na 01/2994-476
- na e-mail: hps@hps-dart.hr

Za PSPGŽ:
Pikado savez PGŽ
DRENOVSKI PUT 52
51000 Rijeka

- na e-mail: info@pikado-pgz.hr

Pitanja i odgovori

Tko i pod kojim uvjetima može osnovati udrugu?
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe, samo pravne osobe ili fizičke i pravne osobe u isto vrijeme.

Tko podnosi zahtjev za registraciju udruge?
Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Kome se podnosi zahtjev za registraciju udruge?
Za registraciju udruga stvarno je nadležna opća uprava (uredi državne uprave u županijama, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave), a mjesna se nadležnost određuje prema sjedištu udruge.

Podnosi li se zahtjev na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi?
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za upravu www.uprava.hr.

Što je potrebno priložiti uz zahtjev za registraciju udruge?
Uz zahtjev za registraciju udruge potrebno je priložiti:

- zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
- odluku o pokretanju postupka za upis u registar udruga,
- statut udruge u 2 primjerka,
- popis osnivača, osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,
- presliku osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje.

Mora li osnivačke akte izraditi ili ovjeriti javni bilježnik?
Ne. Osnivačke akte izrađuju osnivači, i nije potrebno da na tim aktima potpisi budu ovjereni od strane javnog bilježnika, niti da osnivački akti budu izrađeni u obliku javnobilježničkog akta.

U kojem se roku mora podnijeti zahtjev za registraciju?
U roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

U kojem roku registracijsko tijelo mora donijeti odluku o zahtjevu?
U roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva. Početak toga roka računat će se od dana kada su registracijskom tijelu dostavljene sve isprave i dokazi na temelju kojih se može odlučiti o zahtjevu (npr. učinjene potrebne ispravke i usklađivanja statuta ili osnivačkih akata, i sl.).

Može li se smatrati da je udruga registrirana ako protekom roka od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva registracijsko tijelo ne donese rješenje?
Da, smatra se da je udruga registrirana idućeg dana nakon proteka toga roka, ako su zahtjevu priloženi svi potrebni dokazi i ako je statut sukladan zakonu. U tom slučaju udruga mora ponoviti zahtjev za upis u registar, a nadležno tijelo je tada dužno donijeti rješenje o upisu u registar u roku od 8 dana od dana ponovljenog zahtjeva.

Mora li udruga prije registracije zakupiti ili na drugi način osigurati prostor za svoje djelovanje kako bi mogla prijaviti sjedište na određenoj adresi?
U postupku registracije udruga nije dužna dokazivati s koje osnove rabi određeni prostor na adresi koja je prijavljena kao adresa sjedišta udruge (dakle, dostavljati ugovor ili drugi ispravu iz koje bi proizlazilo pravo korištenja određenog prostora). Stoga, sjedište se udruge može prijaviti na svakoj prikladnoj adresi na kojoj će registracijsko tijelo i treće osobe moći komunicirati sa udrugom (npr. adresa prebivališta nekog od članova ili osnivača i sl.).

Je li za osnivanje udruge potrebno položiti određeni iznos novca?
Ne. Za osnivanje udruge nije potrebno deponirati novčani iznos ili bilo kakvu drugu imovinu. Prilikom predaje zahtjeva za upis u registar potrebno je platiti propisanu upravnu pristojbu (70,00 kuna).

Može li naziv udruge djelomično biti na stranom jeziku?
Pravilo je da naziv udruge mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Međutim, udruga koja ima za cilj zaštitu i promicanje interesa pripadnika nacionalne manjine može, uz naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, koristiti i naziv na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine. Naziv udruge može sadržavati i pojedine strane riječi ako one čine ime međunarodne organizacije čija je udruga članica, ako su te riječi uobičajene u hrvatskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku, ili ako se radi o riječima na mrtvom jeziku.

Može li naziv udruge sadržavati riječ “Hrvatska”, naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, strane države ili ime fizičke osobe?
Riječ “Hrvatska” na bilo kojem jeziku i njene izvedenice, naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i naziv druge države ili dijelovi grba i zastave Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge države, te imena fizičkih osoba, mogu se unijeti u naziv i znak udruge na način kojim se ističe njihov ugled i dostojanstvo.

Tko može biti član udruge?
Član udruge, pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o udrugama i statutom udruge, može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba (npr. trgovačko društvo, ustanova, zaklada, udruga, vjerska zajednica i dr.).
Državna tijela (ministarstva, zavodi i sl.) ne mogu biti članovi udruge.

Na koji se način vodi evidencija članstva?
Zakon o udrugama propisuje obvezu vođenja evidencije članstva, a propuštanje vođenja takve evidencije predstavlja prekršaj za koji je za udrugu zapriječena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u udruzi kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna. Evidencija članstva može se voditi u obliku računalne evidencije, kartoteke ili na bilo koji drugi prikladan način. Nužno je da se iz evidencije može sa sigurnošću utvrditi tko je član udruge, te da budu vidljivi osnovni podaci o članovima (ime ili naziv, adresa stanovanja ili sjedišta i sl.).

© 2011 Pikado savez PGŽ. Sva prava su zadržana.